HP Deskjet 952c Printer - Výměna tiskových kazet se provádí takto:

background image

na tiskových kazet se provádí takto:

1

Abyste získali p

ř

ístup ke

kolébce pro tiskové kazety,
stiskn

ě

te hlavní vypína

č

a

zapn

ě

te tiskárnu.

2

Otev

ř

ete horní kryt. Kolébka

se posune do polohy, která
umož

ň

uje p

ř

ístup.

3

Nadzvedn

ě

te pojistku

kolébky.

4

Vytáhn

ě

te tiskovou kazetu a

zaho

ď

te ji.

Udržujte tiskové kazety mimo dosah d

ě

tí.

Poznámka:

Pokud kupujete náhradní tiskové kazety, pe

č

liv

ě

zkontrolujte jejich typová

č

ísla. Typová

č

ísla tiskových kazet pro vaši

tiskárnu jsou:

Č

erná – Black HP 5

1

6

45

Series

T

ř

íbarevná – Tri-Color HP C65

78

Series

Poznámka:

Pokud n

ě

která z tiskových kazet za

č

íná mít

nedostatek inkoustu, ponechejte prázdnou kazetu v kolébce do doby,
než budete instalovat kazetu novou. S jednou kazetou v kolébce
tiskárna nebude tisknout.

Pojistka

kolébky

Kazeta

Varování

background image

28

Používání a údržba tiskových kazet

3

5

Vyjm

ě

te novou kazetu z obalu a opatrn

ě

odstra

ň

te ochranný plastový

pásek.

NEDOTÝKEJTE

se inkoustových trysek nebo m

ě

d

ě

ných kontakt

ů

na tiskové kazet

ě

. Pokud byste se t

ě

chto

č

ástí dotýkali, mohou se

trysky zanést, inkoust nemusí dob

ř

e procházet nebo mohou nastat

problémy s elektrickým propojením. Také

NEODSTRA

Ň

UJTE

m

ě

d

ě

né proužky, které se používají jako elektrické kontakty.

6

Zatla

č

te pevn

ě

tiskovou kazetu rovn

ě

dol

ů

do kolébky pro tiskovou

kazetu.

7

Zajist

ě

te pojistku kolébky. Až bude západka na míst

ě

, uslyšíte cvaknutí.

8

Založte do VSTUPNÍHO zásobníku oby

č

ejný bílý papír.

9

Zav

ř

ete horní kryt a vytiskne se kalibra

č

ní stránka.

10

Jestliže kontrolka

stavu tiskové kazety stále bliká i po nainstalování

nové tiskové kazety, zkontrolujte typové

č

íslo na této kazet

ě

, abyste se

ujistili, že jste nainstalovali správnou kazetu.

NEDOTÝKEJTE

se inkoustových

trysek

NEDOTÝKEJTE

se m

ě

d

ě

ných

kontakt

ů

a

neodstra

ň

ujte je

Odstra

ň

te ochranný

plastový pásek

Černá

Tříbarevná

Varování

Poznámka:

Pokaždé, když správn

ě

nainstalujete novou tiskovou

kazetu, program tiskárny vytiskne kalibra

č

ní stránku, aby byla

zajišt

ě

na kvalita tisku. Pokud tiskovou kazetu budete vym

ěň

ovat

v pr

ů

b

ě

hu n

ě

jaké tiskové úlohy, software nejprve nechá tiskárnu

dokon

č

it tiskovou úlohu a poté provede kalibra

č

ní test.

background image

29

Používání a údržba tiskových kazet

3