HP Deskjet 952c Printer - Děkujeme vám za váš nákup tiskárny HP DeskJet!

background image

kujeme vám za váš nákup tiskárny HP DeskJet!

V balení byste m

ě

li najít následující položky. Chybí-li n

ě

která položka,

obrat’te se na místního distributora výrobk

ů

spole

č

nosti HP nebo zavolejte

odd

ě

lení pé

č

e o zákazníky spole

č

nosti HP. (Telefonní

č

ísla viz strana 47.)