HP Deskjet 952c Printer - HP Klientø Aptarnavimas

background image

# @ A

=

2; :/

-1=?V

3

43;

-$4

<A%= ? *

=>-
">?

= 0?

4;83?;0?

0=3

;==

=?V

5$&1

NVYY-N-YYNZ

B<5$&1

NVYY-N-YY

9 $F5$&1

NVYY-N-YY

G 5$&1

NVYY--N-Y/Z1YN-N

6HF5$&1

NVYY-N--YY

5$&1

NVYY-N-YY

#5$&1

NVYY-N-YY

$5$&1

NVYY-N--YY

%!$5$&1

NVYY-N--Y

08:/ =0?

;

&#? # B?

$

&#? #

& #C DA

-

"8-"-

# 27=

0-/<= <

:/=

82-1

= ;=3 733

7 2 82=

-

K 8:/:/

== N

;2?-/2