HP Deskjet 952c Printer - Ak vidíte chýbajúce čiary alebo body

background image

Ak vidíte chýbajúce

č

iary alebo body...

Vy

č

istite tla

č

ové kazety z dialógového okna HP DeskJet

Toolbox (nástroje HP DeskJet) nasledujúcim spôsobom:

1

Otvorte

HP DeskJet Toolbox

(nástroje HP DeskJet). Pozrite si pokyny

na str. 8, ako ich nájst’.

2

Kliknite na

Clean the print cartridges

(vy

č

istit’ tla

č

ové kazety) a ria

ď

te

sa pokynmi na obrazovke.