HP Deskjet 952c Printer - Ručné čistenie tlačových kaziet a kolísky tlačovej kazety

background image

ových kaziet a kolísky tla

č

ovej kazety

K tomu, aby ste mohli správne vy

č

istit’ tla

č

ové kazety a kolísku, budete

potrebovat’ destilovanú alebo balenú vodu a vatové tampóny alebo
podobný absorp

č

ný materiál, ktorý sa nebude lepit’ na kazety.

Ru

č

č

istenie tla

č

ových kaziet

1

Zapnite tla

č

iare

ň

pomocou hlavného vypína

č

a , potom zodvihnite

horný kryt.

2

Ke

ď

sa tla

č

ové kazety presunú do dostupnej polohy, vytiahnite napájací

kábel zo zadnej

č

asti tla

č

iarne.

Nové i použité tla

č

ové kazety uchovávajte mimo dosahu detí.

3

Vyberte tla

č

ové kazety a položte ich na kus papiera tak, aby došti

č

ka

s atramentovými tryskami smerovala nahor.

NEDOTÝKAJTE SA

atramentových trysiek alebo medených

kontaktov tla

č

ovej kazety. Dotyky by mohli spôsobit’ upchatie alebo

poškodenie trysiek, prípadne by mohli nastat’ problémy
s elektrickým prepojením kazety s tla

č

iar

ň

ou. Tiež

NEODSTRA

Ň

UJTE

medené pásiky, sú to potrebné elektrické

kontakty.

4

Ponorte

č

istý vatový tampón do destilovanej vody a vyžmýkajte z neho

prebyto

č

nú vodu.

5

Vy

č

istite

prednú stranu

a

okraje

tla

č

ovej kazety pod

ľ

a

obrázku.

NEUTIERAJTE

došti

č

ku s tryskami.

6

Skontrolujte,

č

i na prednej

strane a okrajoch kazety
neostali vlákna. Ak sa tam
vlákna stále nachádzajú,
zopakujte proces

č

istenia.

7

Zopakujte proces

č

istenia i s druhou tla

č

ovou kazetou.

Ke

ď

ste odstránili tla

č

ové kazety, overte si,

č

i nie sú mimo kolísky

dlhšie než 30 minút.

Upozornenie

Pozor

Ne

č

istite

došti

č

ku

s tryskami

Vy

č

istite

Pozor

background image

32

Používanie a údržba vašich tla

č

ových kaziet

3

Ru

č

č

istenie kolísky tla

č

ovej kazety

1

Utrite vnútrajšok všetkých stien
kolísky

č

istým navlh

č

eným

vatovým tampónom.

2

Opakujte dovtedy, kým na
vatovom tampóne neostáva
žiaden atrament.

3

Tla

č

ové kazety vložte znovu

dnu a zatvorte horný kryt
tla

č

iarne.

4

Vložte do VSTUPNÉHO
zásobníka papier.

5

Znovu zasu

ň

te elektrický

napájací kábel do zadnej

č

asti

tla

č

iarne.

6

Vytla

č

te skúšobnú stránku. V okne

HP Toolbox

(nástroje HP) kliknite

na

Print a Test Page

(tla

č

it’ skúšobnú stránku).