HP Deskjet 952c Printer - Ustanovenie o životnom prostredí

background image

Ustanovenie o životnom
prostredí

Hewlett-Packard nepretržite zlepšuje proces
návrhu tla

č

iarní HP DeskJet, aby

minimalizoval negatívny dopad na pracovné
prostredie a na oblasti, kde sa tla

č

iarne

vyrábajú, prepravujú a používajú. Hewlett-
Packard tiež vyvinul postup na minimalizáciu
negatívneho dopadu pri likvidácii tla

č

iarní po

uplynutí ich životnosti.

Redukovanie a odstra

ň

ovanie

Spotreba papiera

: Možnost’

automatickej/manuálnej obojstrannej tla

č

e na

tla

č

iarni znižuje spotrebu papiera a výsledné

nároky na prírodné zdroje. Táto tla

č

iare

ň

je

vhodná na použitie recyklovaných papierov
pod

ľ

a normy DIN

1

9 309.

Ozón

: Chemikálie, ktoré narušujú ozón, ako

je CFC, boli z výrobných procesov firmy
Hewlett-Packard odstránené.

Recyklácia

Do tejto tla

č

iarne bol za

č

lenený projekt

recyklácie. Po

č

et materiálov je minimálny pri

zaistenej správnej funk

č

nosti a spo

ľ

ahlivosti.

Rôzne materiály sú navrhnuté tak, aby sa dali

ľ

ahko oddelit’. Upev

ň

ovacie sú

č

iastky a iné

spojenia sú vidite

ľ

né,

ľ

ahko dostupné a

odstránite

ľ

né použitím bežných nástrojov.

Najdôležitejšie

č

asti boli navrhnuté tak, aby

boli

ľ

ahko dostupné pre pohotovú demontáž a

opravu.

Č

asti z plastu boli zámerne navrhnuté

v maximálne dvoch farbách, aby sa zlepšili
možnosti recyklácie. Nieko

ľ

ko malých

č

astí je

vyfarbených špeciálne na zvýraznenie bodov
dostupných pre užívate

ľ

a.

Obal tla

č

iarne

: Obalové materiály pre túto

tla

č

iare

ň

boli vyberané tak, aby poskytovali

maximálnu ochranu za

č

o najnižšiu možnú

cenu, a pritom sa minimalizoval dopad na
životné prostredie a u

ľ

ah

č

ila sa recyklácia.

Masívna konštrukcia tla

č

iarne HP DeskJet

napomáha minimalizovat’ množstvo obalových
materiálov ako aj mieru poškodenia.

Č

asti z plastu

: Všetky vä

č

šie plasty a

č

iastky z plastu sú ozna

č

ené pod

ľ

a

medzinárodných noriem. Všetky

č

asti z plastu

použité na teleso a kryt tla

č

iarne sú technicky

recyklovate

ľ

né a využívajú jednoduchý

polymér.

Životnost’ výrobku

: Aby ste si zaistili

dlhú životnost’ tla

č

iarne DeskJet, HP poskytuje

nasledujúce:

Rozšírená záruka - HP SupportPack
pokrýva HP hardware, výrobok a všetky
dodávané vnútorné komponenty. HP
SupportPack si musí zákazník zakúpit’ do
30 dní od nákupu. Oh

ľ

adom tejto služby

kontaktujte najbližšieho predajcu
spolo

č

nosti HP.

Náhradné sú

č

iastky a spotrebný materiál

sú k dispozícii ešte pät’ rokov po ukon

č

ení

výroby.

Vrátenie výrobku. Ak chcete tento výrobok
a atramentové kazety po uplynutí ich
životnosti vrátit’ firme HP, informujte sa o
postupe v miestom obchodnom oddelení
alebo servise spolo

č

nosti HP.

Spotreba energie

Táto tla

č

iare

ň

bola navrhnutá s oh

ľ

adom na

šetrenie energie. Táto tla

č

iare

ň

spotrebuje

priemerne 4 watty v režime stand-by. To
nielenže šetrí prírodné zdroje, ale aj náklady
bez toho, aby by bol ovplyvnený vysoký výkon
tla

č

iarne. Tento výrobok je zahrnutý do

programu ENERGY STAR (USA a Japonsko).
ENERGY STAR je dobrovo

ľ

ný program

zriadený na podporu vývoja energeticky
efektívnych kancelárskych výrobkov. ENERGY
STAR je v USA registrovaná servisná známka
USA EPA. Ako ENERGY STAR partner,
spolo

č

nost’ Hewlett-Packard rozhodla, že tento

výrobok bude vyhovovat’ smerniciam
ENERGY STAR pre energetickú efektívnost’.

Spotreba energie vo vypnutom

režime

: Ak je tla

č

iare

ň

vypnutá, ešte stále

spotrebúva minimálne množstvo energie.
Spotrebe energie sa dá zabránit’ vypnutím
napájania a potom odpojením napájacej šnúry
tla

č

iarne od zdroja energie.