HP Deskjet 952c Printer - Získanie správneho papiera

background image

Získanie správneho papiera

č

šina oby

č

ajných fotografických papierov funguje vo vašej tla

č

iarni

dobre, najmä papier, ktorý je ur

č

ený pre použitie v atramentových

tla

č

iar

ň

ach. Ak chcete dosiahnut’

č

o najlepšie výsledky, použite jeden

z papierov Hewlett-Packard, ktoré boli vyvinuté špeciálne pre HP
atramenty a pre vašu tla

č

iare

ň

.

Formát

. Šírka papiera musí byt’ medzi 77 a 2

1

5 mm (3 až 8,5 palcov).

D

ĺ

žka papiera musí byt’ medzi

1

27 a 356 mm (5 až

1

4 palcov).

Hmotnost’

. Papier sa dodáva v množstve rôznych hmotností. Pre vä

č

šinu

vašich potrieb tla

č

enia používajte 75–90 g/m

2

(

1

6 – 24 librový) oby

č

ajný

papier.

Belost’

. Niektoré papiere sú belšie ako ostatné a poskytujú ostrejšie a

sýtejšie farby. Na fotografie použite HP Premium Plus Photo Paper alebo
HP Premium Photo Paper, aby ste dosiahli

č

o najlepšie výsledky. Pre

projekty, ktoré využívajú iné farebné obrazy, je dobrý papier HP Bright
White Inkjet (jasnobiely) alebo HP Premium Inkjet.

Úplný zoznam dostupných médií HP nájdete v oddieli ”Spotrebný materiál
a príslušenstvo” na strane A-6 v Elektronickej prílohe elektronickej

Užívate

ľ

skej príru

č

ky

.

Tla

č